Промени в закона за движение по пътищата и глоби от 01.2017 г.

Deco
Developer
Developer
Мнения: 77
Регистриран: 26 ное 2017, 17:05
Автомобил: Пешеходец
Контакти:

Промени в закона за движение по пътищата и глоби от 01.2017 г.

#1

Мнение от Deco » 27 ное 2017, 07:28

Извадка от ПРОМЕНИТЕ в закона за движение по пътищата и глоби от 01.2017 г. Не са описани всички правила, задължения и забрани, както и всички глоби.

Раздел XIII.
Автомагистрала и скоростен път. Автомобилен път
Чл. 58. При движение по автомагистрала на водача е забранено:
3. да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство.
4. да се движи в платното за насрещно движение

Чл. 63. При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът е длъжен:
3. да включи къси светлини
Чл. 100. (1) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:
6. знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност
(4) Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:
1. табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества
Чл. 102. На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач.
Чл. 104б. На водача на моторно превозно средство е забранено да:
1. организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата отворени за обществено ползване
2. използва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:
3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:
б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие.
Чл. 124. Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
2. да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.
Чл. 125. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:
7. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него, (заличават се);

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 137д.
Всички седящи пътници в моторните превозни средства от категории M2 и M3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150см се одобряват в съответствие с чл. 137г, ал. 1.
Чл. 139 (1) Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:
т. 4 „При сняг или лед на пътя с гуми, предназначени за зимни условия или с гуми с вериги”.
Чл.143 (3) Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя, с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата , предоставено за нуждите на бюджетна организация, регистрацията на което се извършва след поставянето на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 165. (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:
14. Изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност
(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:
1) имат право да изземват и задържат документите по т. 1, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;
2) не допускат управление на моторно превозно средство от водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози, не притежава правоспособност да управлява моторно превозно средство от съответнвата категория или на когото е забранено да управлява моторно превозно средство”
3) „не допускат управление но моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества илщ техни аналози;
4) прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.


ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 171 За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

(1) временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
д) който управлява моторно превозно средство с наложена наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.

(2) временно спиране от движение на пътно превозно средство:

к) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложена наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.
л)на собственик, които при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено мяст над 50 км/ч – за срок от един месец
м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани по пътищата отворени за обществено ползване или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;

2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – за срок от 6 месеца до една година;
Чл.172 (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1, както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл.165, ал.2,т.2
(3) В случаите по чл. 171, т. 1, буква „б“ и буква „е” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.
(4) В случайте по чл. 171,т. 2, букви „в”, „и”, „к”, „л” и „м” и т. 2а свидетелството за регистрация на моторно превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случайте на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационния номер. Редът за връщането на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на собственика на превозното средство , в случайте по чл. 171, т. 2, букви „в”, „и”, „к”, „л” и „м”, се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.
(7) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171 , т. 2а, както и при отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл.171, т. 1, букви „б” и „е” моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 174 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух:
Над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба
500 лева;
Над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв;
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лева;
(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.;
(4) Редът, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества иили техните аналози, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.
Чл. 175. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:
управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
(3) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство , което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.;
Чл. 175а (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца и глоба 3000 лева водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
(2) За потворно нарушение ал.1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 години и глоба 5000 лв.
Чл. 177. Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:
собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози;
Чл. 178 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба от 4000 лв.
Чл. 179. (1) Наказва се с глоба 150 лв.:
1.водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
2.който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;
3.собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;
4.който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване;
5.(доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
6.който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.
(2) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
Чл. 183. (4) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл.139, ал. 1, т. 4;
не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска
Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.:
водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата;
водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя;
(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
преминава през огражденията от парапети или вериги;
не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.
(5) Когато в резултат на нарушения по ал. 1, т.1 и т.2 и ал. 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба от 100 лв.
Чл. 186. (1) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, който е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и уканазията за нея са на български и английски език.
(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочва мястото и времето на нрушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепване на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.
Чл. 189. (4) При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(5) Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
(14) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;
Чл. 190. (3) Наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

Източник: Съюз на българските автомобилисти
Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 75 hp
Kia Cee'd 1.6 CRDi 116 hp

Отговори